ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠴᠢ ( MS Office  ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ )

ᠦᠰᠦᠭ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠹᠲ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠢᠷ ᠰᠣᠹᠲ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ

ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠺᠤᠳ᠋ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠥᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠹᠲ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠤᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠥᠩᠭᠦᠢ ᠨᠧᠲ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ