ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠋ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠥᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠥ ᠺᠤᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤ᠌ᠹᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤ᠌ᠹᠲ ᠨᠢ Apple ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ iPhone᠂ iPad᠂ iPod Touch ᠬᠢᠬᠡᠳ Google ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ Android ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤ᠌ᠹᠲ ᠨᠢ ᠤᠯᠥᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠥᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠮᠡᠷ᠍ᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠥ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠨᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠴᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠥ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠡᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠵᠥ᠂ ᠲᠡᠭᠥᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠹᠲ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠲᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠥᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠥᠭᠠᠰᠠᠢ !

ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠥᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ (Android)

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ (iPhone)

ᠦᠭᠡ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠬᠣ

cdmh001

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ

cdmm001