ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠦ ᠺᠤᠳ᠋᠎ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠹᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠹᠲ᠎ᠨᠢ Apple ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ᠎ᠶᠢᠨ iPhone᠂ iPad᠂ iPod Touch ᠬᠢᠬᠡᠳ Google ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ᠎ᠶᠢᠨ Android ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠹᠲ᠎ᠨᠢ ᠤᠯᠦᠰ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯ᠎ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠥ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠩ᠌ᠱᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠴᠡᠭᠡ᠎ᠢᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠳᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠹᠲ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠡᠮᠵᠢ᠎ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠱᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠤ ᠦᠭᠡᠰ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠰ᠎ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ᠎ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ᠎ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠹᠲ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠎ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠦᠷ᠎ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠱᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠭᠠᠰᠠᠢ !

ᠰᠤᠹᠲ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠦᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ (Android)

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ (iPhone)

ᠦᠭᠡ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ

cdmh001

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ

cdmm001