ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠤᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠨᠧᠲ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ

ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠪᠴᠡᠩ ᠪᠤᠯ ᠪᠥᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠶ᠎ᠡ ᠺᠤᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠤᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠢᠢ ᠢᠨᠲᠧᠷᠨᠧᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠧᠷ (Windows, Mac OS X, Linux)᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠧᠷ (Windows Phone, iOS, Android)᠂ ᠤᠶᠤᠨᠲᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ (Android) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠶᠤᠨᠲᠤ ᠳᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠎ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠭᠴᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠪᠴᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠤᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠎ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠎ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ (ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠱᠢᠪᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠠᠯᠢ ᠭᠠᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ) ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠶᠡᠫᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠎ᠢ ᠪᠥᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠨᠧᠲ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ᠎ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠨᠧᠲ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠯᠡᠯ (SEO)᠎ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢ ᠳᠥᠰᠦᠪᠯᠡᠯ᠎ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠎ᠢᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ 《ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ》 (ᠨᠧᠲ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ)᠎ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠴᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠧᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠧᠲ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠎ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠥᠳᠦᠯᠦᠮᠵᠢ᠎ᠢᠢ ᠠᠱᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ᠎ᠢᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠭᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠧᠲ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠎ᠢᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠲᠠᠢ᠃

Windows ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ(Microsoft IE、Google Chrome、Apple Safari)

wz1 (1)

Mac OS X ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

WZ2

iOS ( iPhone ᠪᠠ iPad) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

wz3

Windows Phone 8 ( Nokia820 ) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

wz4

wz6