ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ


1. ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠪ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ᠎ᠠ᠃
2. ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ
e ᠧ᠂ ng ᠊ᠩ᠂ l ᡀᠠ᠂ r ᠿᠠ᠂ h ᠾᠠ᠂
z ᠽᠠ᠂ c ᠼᠠ᠂ x ᠱᠠ᠂ zh ᡁᠢ᠂ ch ᡂᠢ᠂

3. ᠥᠰᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠢᠷ ᠥᠰᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃

4. ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ(ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ):
N ᠊ᠩ᠂ C ᠼᠠ᠂ R ᠿᠠ᠂ H ᠾᠠ᠂ L ᡀᠠ᠂ Z ᡁᠢ᠂ Q ᡂᠢ᠂ E ᠧ᠂
A ᠴᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ( ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ)᠂ S ᠲᠡᠢ᠌ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ( ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ)᠂
D ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ1᠂ F ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ2᠂
G ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ3᠂ I ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ batvmUnghe ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ huhemUren

5.如何在其它网站中嵌入博笔在线输入法?
html页面的head中加入如下代码。
<script type="text/javascript" src="http://ime.delehi.com/borbiir_onlineIME.js"></script>
6. ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ:


ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠢᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃