ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 89 ᠨᠣᠮᠸᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ

ᠰᠢᠤᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 010010

ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ +86-0471-6661944 ( ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ )
     +86-0471-6661995 ( ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ )

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄ http://www.delehi.com

ᠰᠢᠤᠳᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ᠄ info@delehi.com

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠫᠷᠥᠵᠸᠺᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ᠂ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ᠂ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮᠴᠢ ( ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ )᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ