ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠎ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠎ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠎ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ 89᠎ᠨᠣᠮᠸᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠤᠨ 13᠎ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ

ᠱᠢᠤᠳᠡᠨ᠎ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 010010

ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ +86-0471-6661944 ( ᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ )
     +86-0471-6661995 ( ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ )

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄ http://www.delehi.com

ᠱᠢᠤᠳᠡᠨ᠎ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ᠄ info@delehi.com

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ᠎ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠫᠷᠦᠵᠸᠺᠲ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ᠎ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ᠂ ᠰᠣᠹᠲ᠎ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ᠂ ᠫᠷᠤᠭ᠌ᠷᠠᠮᠴᠢ ( ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ )᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ