2015 ᠣᠨ ᠤ11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ《 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

[高新技术企业证书]

 

 

2015 ᠣᠨ ᠤ11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ《 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ.