2015 ᠤᠨ ᠤ《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠪᠠ《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

2015 ᠤᠨ ᠤ《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠪᠠ《 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ26—28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ《 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ》᠂《 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠴᠢ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ《 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ》 ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

DSC08128_副本

展会照片 054_副本

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

DSC08136_副本展会照片 076_副本

ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠣᠹᠲ 》 ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

DSC08146_副本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ.