2015 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

运动会3

ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

运动会2

ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠳᠣᠳᠤᠮ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

运动会7

 

运动会1

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠭᠠᠯ

运动会5

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

运动会4

ᠳᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

运动会6

 

 

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ.