ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ LOGO ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ(20001— 50000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌)

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠸᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠲᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨᠸᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠦ᠂ ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ LOGO ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ 4 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃4 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ LOGO ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠂ 3.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:13214713477

004-电子商务平台界面草图-20150204(终版)-汉文.pdf

004-电子商务平台界面草图-20150204(终版)-汉文手机.pdf

004-电子商务平台界面草图-20150204(终版)-蒙文.pdf

004-电子商务平台界面草图-20150204(终版)-蒙文手机.pdf

设计界面征集启事316-发布.doc

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ 未分类.