ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋᠎ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋᠎ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳ᠋ᠤ Microsoft OpenType ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠApple AAT ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠠᠱᠢᠭᠯᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ ᠪᠠ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ (Windows᠂ Mac OS X᠂ Linux᠂ Android᠂ Windows Phone 8) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠬᠦ 16 ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌᠎ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠂ ᠱᠢᠪᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠂ ᠠᠯᠢ ᠭᠠᠯᠢ ᠥᠰᠦᠭ᠌᠎ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠨᠢ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌᠎ᠤᠳ:

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌

(aat ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

(otfᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠢᠭ᠌

1 bai zheng ti

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠪ ᠲᠢᠭ᠌

2 hei zheng ti

ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌

3 xin bai ti

ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠭ᠌

4 xin hei ti

ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌

5 bao bai ti

ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠭ᠌

6 bao hei ti

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠢᠭ᠌

(aat ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

(otfᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠭ᠌

7 biao hei ti

ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌

8 deng xian ti

ᠬᠠᠸᠠᠩ ᠲᠢᠭ᠌

9 ha wang ti

ᠾᠦᠢ ᠾᠧ ᠲᠢᠭ᠌

10 hui gu ti

ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠲᠢᠭ᠌

11 kong xin ti

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠢᠭ᠌

12 mei shu ti

(aat ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

(otfᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠢᠭ᠌

13 san guo ti

ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠲᠢᠭ᠌

14 shou kai ti

(aat ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

(otfᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)

ᠲᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌

15 xing shu ti

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ᠌ ᠲᠢᠭ᠌

16 zhu bi ti

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ.