ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨᠤᠰ 《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠴᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠣᠢᠢᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠦᠭ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠃

ᠫᠷᠥᠵᠸᠺᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

5 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 3 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠫᠷᠤᠵᠸᠺᠲ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠨ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃

Java᠂ JSP ᠪᠣᠶᠤ C#᠂ ADO.NET ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠃

Oracle᠂ PostgreSQL᠂ MySQL᠂ SQL Server ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠃

ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠍ᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

35 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 4000~6000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 50000~120000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷᠢᠩ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲᠸᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

10 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 3 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

Java᠂ JSP ᠪᠣᠶᠤ C#᠂ ADO.NET ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠃

Oracle᠂ PostgreSQL᠂ MySQL᠂ SQL Server ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠃

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

40 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 6000~7000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 140000~160000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

6 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 3 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

Java᠂ JSP ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ Web ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠃

Oracle᠂ PostgreSQL᠂ MySQL᠂ SQL Server ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠃

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

36 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 5000~6000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 80000~120000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ (Java ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ) ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

3 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 1 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

Java᠂ JSP ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ Web ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

Oracle᠂ PostgreSQL᠂ MySQL᠂ SQL Server ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

32 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 4000~5000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 60000~80000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠫᠷᠥᠭ᠍ᠷᠠᠮᠴᠢ (ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ)

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

Java᠂ JSP ᠪᠣᠶᠤ C#᠂ PHP ᠦᠨ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠃

JSP/PHP ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

30 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 2500~4000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 40000~60000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

Web ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

30 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 2500~4000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 40000~80000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ (ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ)

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠹᠲ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠨ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠪᠠ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

35 ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 2500~4000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ 80000~100000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ.