ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠨᠭᠭᠦᠢ ᠨᠸᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠨᠭᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠨᠭᠭᠦᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠡᠢ᠌ᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ(Windows,Mac OS x,Linux)᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ (Windows phone ,iOS,Android)᠂ᠤᠶᠤᠨᠳᠤ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ(Android)ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠶᠤᠨᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠠᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ(ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠂ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ᠂ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠠᠯᠢ ᠭᠠᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ)ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠂ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠨᠭᠭᠦᠢ ᠨᠸᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠨᠭᠭᠦᠢ ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠯᠡᠯ(SEO) ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠨᠭᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠤᠨᠭᠬᠢ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠨᠭᠵᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂《ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠡᠭᠴᠢ》(ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ)YUN ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠤᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠭᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠤ᠂ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠤ᠂ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠵᠤ᠂ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠸᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶ᠎ᠡ᠄

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ PC ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ PC ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ PC ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ PC ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ PC ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ PC ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠲᠠ᠄ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ – ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠨᠧᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ.