ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌

ᠦᠰᠦᠭ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠹᠲ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠴᠢ ( MS Office  ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ )