ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠱᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋᠎ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌

ᠦᠰᠦᠭ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠹᠲ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠴᠢ ( MS Office᠎ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ )

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠱᠢᠰᠲᠧᠮ